Najčešće postavljana pitanja

Sve bitne i važne informacije na jednom mestu. Kome i zašto je potreban sudski prevodilac za ruski jezik.
pattern

Šta znači ovlašćeni sudski tumač za ruski jezik?

Ovlašćeni sudski tumač/prevodilac za ruski jezik je stručni prevodilac koji poseduje znanje, godine rada i iskustva i zvanično je imenovan jedinstvenim rešenjem kao sudski tumač za ruski jezik, te sva zvanična dokumenta kada prevede overi pečatom, uveže jemstvenikom i posebnom nalepnicom za sudsku overu, tako taj dokument važi u svim zvaničnim istitucijama.

Šta treba znati prilikom odabira sudskog tumača za ruski jezik za overu željenog prevoda?

Kada birate sudskog prevodioca važno je da osoba sa kojom sarađujete ima dovoljno iskustva u svom poslu. Više iskustva znači da je sudski tumač prošao niz različitih situacija, te je veća verovatnoća da će sudski tumač sa sigurnošću znati da vam kaže šta vam je potrebno, i na taj način što efikasnije, brže i ekspeditivnije uraditi svoj posao.

Da li je cena najbitnija prilikom odabira sudskog tumača za ruski jezik?

Cene usluga sudskih tumača su, po preporuci udruženja sudskih prevodilaca i tumača, jednake ili bar približno jednake. Tako da cena svakako nije i ne treba da bude najbitnija. Ono što je važno prilikom angažovanja sudskog tumača jeste da osoba poseduje adekvatno znanje, iskustvo i brzinu (jer prevod zvaničnih dokumenata uvek je hitan!), kao i mogućnost da se posveti vama i vašim potrebama. 

Da li je bitno da sudski tumač bude u gradu odakle ste i vi?

Sudski tumač ne mora da bude iz vašeg grada, jer ovlašćenje sudskog tumača i njegovog pečata važi na teritoriji čitave Republike Srbije.

Sudski tumač za pravna ili fizička lica: ima li razlike?

Sudski tumač za pravna lica – obično je potreban kompanijama za prevod finansijskih izveštaja, dokumenata koja se predaju nekoj državnoj, zvaničnoj insitutuciji, a za fizička lica, u najvećem broju slučajeva, potreban je prevod ličnih dokumenata, kao i overe dokumenata kod notara ili prisustvo na venčanju…

Koja se dokumenta najčešće overavaju kod sudskog tumača za ruski jezik?

Najčešće se overavaju zvanična lična dokumenta, i to: lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih, rođenih, vozačka dozvola, diploma, uverenja, saglasnosti, punomoćja, predugovori, ugovori, sporazumi, izjave, radne knjižice, vojne knjižice, državljanstvo, zdravstvena knjižica, polisa osiguranja, sudske presude..

U kom slučaju je potreban prevod na ruski sa overom sudskog tumača?

Prevod na ruski sa overom sudskog tumača je potreban u svim slučajevima u kojima je jedan od učesnika ruskog porekla  ili čovek srpskog porekla ima potrebu ili nameru da putuje, radi, živi u Rusiji, ili pak da prosledi dokumente instituciji, ustanovi, organu, kompaniji u Ruskoj Federaciji. 

Da li je potrebno overavati prevod ličnih dokumenata?

U većini slučajeva sam prevod ličnih dokumenata bez overe sudskog prevodioca nije važeći. Uzimajući u obzir zakonsku odgovornost koju sudski prevodilac ima za reči i tekst, nije dozvoljena samo overa tuđih prevoda. Ukoliko strani državljanin (Rus/Ruskinja) već poseduje prevod nekog dokumenta na srpskom jeziku, u određenim slučajevima, taj prevod mora biti overen kod srpskih javnih beležnika/notara, uz obavezno prisustvo sudskog tumača za ruski jezik, zato što srpski javni beležnici, po zakonu, smeju i mogu da overe samo tekst na srpskom jeziku.

Kako se obračunavaju usluge usmenog prevođenja?

Usmeno prevođenje se obračunava prema započetom satu. Najmanja obračunska jedinica je 1 sat, uz mogućnost dogovora, ukoliko se radi o konferenciji koja traje nekoliko dana, ili nekom službenom putovanju.

Kako se obračunavaju pismeni prevodi?

Pismeni prevodi se obračunavaju prema prevodilačkoj strani. Jedna prevodilačka strana ima 1800 karaktera sa razmacima. Najmanja obračunska jedinica je 1 prevodilačka strana.